Dr Anushya Toyne Dr Anushya Toyne General Practitioner Dr Rebecca Curtis Dr Rebecca Curtis General Practitioner Dr Allegra Slorance Dr Allegra Slorance General Practitioner Dr Hannah Gillingwater Dr Hannah Gillingwater General Practitioner Dr Nick Smith Dr Nick Smith General Practitioner Dr Celine Abdallah Dr Celine Abdallah General Practitioner Dr Lola Fakoya-Sales Dr Lola Fakoya-Sales General Practitioner